flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку

         ЗАТВЕРДЖЕНО
        

         Загальними зборами

         суддів та працівників апарату

         Броварського міськрайонного суду

         Київської області   

         «01» грудня 2021 року


ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО ТА СЛУЖБОВОГО РОЗПОРЯДКУ
БРОВАРСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  І. Загальні положення 

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового та службового розпорядку Броварського міськрайонного суду Київської області (далі – суд), режим роботи, умови перебування суддів та працівників апарату суду в суді та забезпечення раціонального використання робочого часу.
 2. Трудова та службова дисципліни в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання суддями та працівниками апарату суду своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку суду (далі – Правила) розроблені з урахуванням основних вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу суддівської етики, Правил поведінки працівника суду, Типових правил внутрішнього службового розпорядку.
 4. Правила затверджуються загальними зборами суддів та працівників апарату суду.
 5. Правила поширюються на суддів та державних службовців, працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування, службовців й робітників (далі - працівники апарату суду) та доводяться до відома всіх суддів та працівників апарату суду, які працюють у суді, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки

 1. Судді та працівники апарату суду зобов’язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки, дотримуватися принципів професійності та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 2. Судді повинні бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки, визначених Кодексом суддівської етики.
 3. Працівники апарату суду у своїй службовій діяльності та поза службою зобов’язані дотримуватися стандартів поведінки працівника суду, визначених Правилами поведінки працівника суду.
 4. Під час виконання посадових обов’язків працівники апарату суду повинні дотримуватися ділового стилю спілкування та одягу, уникати екстравагантності та неохайності в зовнішньому вигляді, виявляти принциповість, витримку та взаємоповагу.
 5. Судді та працівники апарату суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 6. Участь працівників апарату суду у соціальних мережах та Інтернет-форумах є допустимою у разі розміщення, коментування та використання лише тієї інформації, що не завдає шкоди авторитету працівника апарату суду, суду та судової влади в цілому.

 

ІІI. Порядок зарахування (призначення) та відрахування (звільнення) працівників суду

 

 1. Порядок зарахування суддів до штату суду та відрахування їх зі штату здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на підставі наказу, що видається головою суду згідно з актом про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення з посади судді, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді.
 2. Призначення на посади працівників апарату суду та їх звільнення здійснюється відповідно до Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України та з урахуванням вимог Закону України
  «Про запобігання корупції».
 3. Призначення на посади керівника апарату суду та його заступника(ів), їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» начальником територіального управління Державної судової адміністрації України за погодженням з головою суду.
 4. Прийняття на державну службу здійснюється відповідно до Закону України
  «Про державну службу» за конкурсним відбором відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, а також Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя.
 5. Прийняття на посади та звільнення з посад працівників патронатної служби здійснюється відповідно до вимог законодавства про працю України, із урахуванням вимог, встановлених Положенням про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України.
 6. Прийняття на посади та звільнення з посад працівників, які виконують функції з обслуговування, та  робітників з обслуговування суду здійснюється відповідно до вимог законодавства про працю України.
 7. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу державного службовця у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представника відділу управління персоналом та організації діяльності Служби судових розпорядників (далі - відділу управління персоналом) суду, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення. Про складення Присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця (на його вимогу).
 8. Призначення на посади державних службовців та прийняття на роботу інших працівників апарату суду оформлюється наказом, який видає керівник апарату суду. У наказі зазначається найменування посади згідно із штатним розписом та умови оплати праці. Наказ доводиться до відома працівника під підпис.
 9. При прийнятті на роботу до апарату суду працівникові може встановлюватися випробування згідно з чинним законодавством. Умова про випробування зазначається в наказі про прийняття на роботу.
 10. Під час призначення (переведення) на посаду працівника апарату суду головний спеціаліст по роботі з персоналом відділу управління персоналом зобов’язаний:

- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією під підпис та надати йому копію вказаної інструкції;

- роз’яснити працівникові його права і обов’язки, істотні умови праці та умови оплати праці;

- ознайомити його з цими Правилами, з Правилами поведінки працівника суду, з обмеженнями, які передбачені для державних службовців або працівників патронатної служби, під підпис;

- видати службове посвідчення працівника апарату суду;

- за дорученням керівника апарату суду визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

 1. Переведення працівників апарату суду, звільнення їх з посади або припинення державної служби здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

ІV. Основні обов’язки і права працівників суду

 

 1. Права та обов’язки судді, пов’язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, статтею 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексом професійної етики судді, Кодексом суддівської етики та іншими законами України.

 

 1. Працівники апарату суду мають право на:

- повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

- чітке визначення посадових обов’язків;

- належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

- оплату праці залежно від займаної посади відповідно до чинного законодавства;

- відпустки та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- підвищення свого професійного рівня у системі підготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату суду;

- просування по службі з урахуванням займаної посади, професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів.

Працівники апарату суду також реалізують інші права, визначені Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», законодавством про працю України, положенням про структурний підрозділ апарату суду та посадовою інструкцією працівника апарату суду.

 1. Працівники апарату суду зобов’язані:

- дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України;

- поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

- з повагою ставитися до державних символів України;

- забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій суду;

- своєчасно, сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки та діяти в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією та положенням про структурний підрозділ апарату суду, виконувати накази та розпорядження керівництва суду і доручення безпосередніх керівників;

- виконувати рішення органів суддівського самоврядування, державних органів у системі правосуддя, які здійснюють організаційне та методичне забезпечення діяльності органів судової влади;

- додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

- запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів;

- постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

- зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

- надавати публічну інформацію у порядку та в межах, визначених законом;

- використовувати свій робочий час для продуктивної праці, забезпечувати дотримання встановлених строків та порядку оформлення документів суду;

- вести себе гідно і утримуватися від дій, які перешкоджають іншим працівникам апарату суду виконувати їх посадові обов’язки;

- підтримувати в чистоті і порядку своє робоче місце та зали судових засідань, не залишати на столах та інших відкритих місцях документи та матеріали, закривати сейфи і шафи, зачиняти вікна, вимикати освітлення, електричні прилади та комп’ютерну техніку по закінченню робочого дня;

- дбайливо ставитися до майна, що надане їм в користування, берегти та ефективно використовувати матеріальні цінності суду;

- мати охайний вигляд та дотримуватися ділового стилю у зовнішньому вигляді, уникати екстравагантності, виявляти принциповість, витримку та взаємоповагу;

- своєчасно повідомляти відділ управління персоналом про зміну персональних даних;

- ознайомлюватися з організаційно-розпорядчими документами суду, що стосуються працівника суду особисто та його професійної діяльності.

Працівники апарату суду виконують також інші обов’язки, визначені Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», законодавством про працю України, положенням про апарат суду, положенням про структурний підрозділ апарату суду та посадовою інструкцією працівника апарату суду.

 1. Конкретний перелік посадових обов’язків працівників апарату суду визначається положенням про апарат суду та посадовою інструкцією працівника апарату суду.

 

 1. Працівникам апарату суду забороняється палити та розпивати алкогольні напої в приміщенні суду.

 

 1. Обов’язки голови суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також наказом голови суду про визначення адміністративних повноважень голови суду.

 

 1. Обов’язки заступника голови суду визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та наказом голови суду про визначення адміністративних повноважень заступника голови суду.

 

 1. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду, інформує збори суддів про свою діяльність.

 

 1. Керівник апарату суду зобов’язаний:

- затвердити чітко визначений обсяг посадових обов’язків за посадою кожного працівника та здійснювати контроль за їх виконанням;

- під час виконання посадових обов’язків дотримуватися і забезпечувати дотримання Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, видавати накази (розпорядження) та доручення, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;

- забезпечувати підвищення кваліфікації працівників апарату суду;

- здійснювати контроль за дотриманням виконавської, службової та трудової дисципліни в апараті суду;

- розглядати скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби в апараті суду категорій “В”;

- приймати у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників апарату суду;

- створювати належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

- контролювати виконання працівниками апарату суду вимог законодавства, Правил поведінки працівника суду, правил етичної поведінки та цих Правил, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

- сприяти запровадженню нових прогресивних методів та форм роботи;

- виконувати інші обов’язки відповідно до ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про апарат суду та посадової інструкції керівника апарату суду.

 

 1. V. Робочий час і його використання

 

 1. Тривалість робочого часу суддів та працівників апарату суду становить 40 годин на тиждень.

У суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень.

Робочий час з понеділка по четвер триває з 08 години 30 хвилин до 17 години 30 хвилин, у п’ятницю – з 08 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин.

Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин і триває з
13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин.

Перерва не включається в робочий час, працівники можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися  з місця роботи.

Працівникам апарату суду забороняється відволікати інших працівників апарату суду від виконання їхніх посадових обов’язків.

Облік робочого часу у суді здійснюється у табелі робочого часу.

Вихід працівника суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника та з відома керівництва суду.

 

 

 1. Залучення працівників апарату суду до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час проводиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) керівника апарату суду.

 

Для виконання невідкладних та непередбачених завдань державні службовці, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, зобов’язані за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду з’являтися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. Інші категорії працівників апарату суду можуть залучатись до роботи у ці дні (час) у встановленому законодавством порядку.

 

Робота в зазначені дні (час) компенсується працівникам апарату суду відповідно до чинного законодавства.

VІ. Порядок повідомлення працівником суду

про свою відсутність 

 

 1. У разі тимчасової втрати працездатності працівник апарату суду зобов’язаний повідомити про це керівника апарату суду (суддя – голову суду) та відділ управління персоналом протягом першої години робочого часу робочого дня. Повідомити про свою відсутність на роботі працівник може засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

 

 1. Працівники апарату суду у перший робочий день після відновлення працездатності повідомляють керівника апарату суду (суддя – голову суду) та відділ управління персоналом про вихід на роботу та закриття е-лікарняного.

 

 1. У разі недотримання вимог пункту 1 цього розділу безпосереднім керівником за участю працівників апарату суду та працівника відділу управління персоналом складається акт про відсутність працівника апарату суду на робочому місці.

 

 1. У разі ненадання доказів поважності причини своєї відсутності на роботі працівник апарату суду повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду (суддя –голови суду) щодо причин своєї відсутності.

 

VІІ. Відпустки

 

 1. Працівникам суду надаються відпустки зі збереженням на цей період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Порядок надання відпусток суддям визначений Законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про відпустки».

 

 1. Надання відпусток суддям оформлюється наказом голови суду.

 

 1. Черговість надання відпусток суддям визначається графіком відпусток, який складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку, який затверджується головою суду до 31 грудня поточного року.

 

 1. Порядок надання відпусток державним службовцям визначений Законами України «Про державну службу» та «Про відпустки», іншим працівникам апарату суду – Законом України «Про відпустки» та законодавством про працю України.

 

 1. Надання відпусток працівникам апарату суду оформлюється наказом керівника апарату суду.

 

 1. Перед початком відпустки працівники апарату суду зобов’язані ознайомитися з наказом про надання відпустки.

 

 1. Черговість надання відпусток працівникам апарату суду визначається графіком відпусток, який складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку, який затверджується керівником апарату суду до 31 грудня поточного року.

 

 1. Працівники апарату суду повинні подати до відділу управління персоналом, як правило, не пізніше, ніж за два тижні до початку відпустки заяву про надання відпустки. Заява про надання відпустки працівнику патронатної служби погоджується суддею, керівнику апарату та його заступнику(ам) – головою суду.

 

VІІІ. Порядок доведення до відома суддів та працівників апарату суду нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів суду

 

 1. Нормативно-правові акти державних органів у системі правосуддя, які здійснюють організаційне та методичне забезпечення діяльності органів судової влади, рішення органів суддівського самоврядування, нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома суддів та працівників апарату суду шляхом ознайомлення у паперовій чи електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

 

 1. Організаційно-розпорядчі документи суду доводяться до відома суддів та працівників апарату суду працівником відділу управління персоналом під підпис.

 

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома суддів та працівників апарату суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних органів державної влади та на власному сайті суду.

ІX. Перебування працівника апарату суду, судді  в суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 1. Для виконання невідкладних завдань працівник апарату суду може залучатися до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду (суддя – голови суду), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату суду за потреби може залучати працівників апарату суду (голова суду – суддів) до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється працівником відділу управління персоналом і  затверджується головою суду, керівником апарату суду.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні судді, працівника апарату суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається працівником відділу управління персоналом голові суду, керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. У разі залучення судді, працівника апарату суду до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) суддям, працівникам апарату суду надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

 1. X. Заохочення

 

 1. На підставі наказу голови суду за сумлінну, ефективну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, проявлену ініціативу, творчий підхід до виконання службових завдань та значний внесок у зміцненні стану організаційного забезпечення діяльності суду тощо судді у відставці, судді, які з інших передбачених законом підстав припинили свою трудову діяльність, та працівники апарату суду можуть бути представлені до заохочення наступними відзнаками Броварського міськрайонного суду Київської області:

- Подяка голови суду;

- Грамота голови суду;

- Почесна грамота голови суду.

                        

XІ. Дисциплінарна відповідальність

 

 1. Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

 

 1. За порушення трудової, службової та виконавської дисципліни, перевищення своїх повноважень, бездіяльність або недобросовісне використання наданих прав, невиконання або неналежне виконання планів роботи суду, завдань та обов’язків, визначених посадовою інструкцією, вимог законодавства та локальних нормативно-правових актів суду, порушення цих Правил тощо до працівника апарату суду можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення у порядку та на умовах, визначених законодавством.
 2. До державного службовця за вчинення ним дисциплінарного проступку може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення як зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення з посади державної служби.

Дисциплінарне стягнення до державного службовця накладається у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».

 

 1. До інших працівників апарату суду за вчинення ними дисциплінарного проступку може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення як догана або звільнення у порядку, визначеному законодавством про працю України.

 

 

XІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

 1. У суді створюються безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює особа, на яку наказом керівника апарату суду покладені відповідні обов’язки та функції.

 1. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватися правил техніки безпеки, вимог з охорони праці, санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці та санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 

XІІІ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ, документів)

і матеріальних цінностей

 1. Суддя, працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій головою суду, керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, працівником відділу управління персоналом та працівником апарату суду (суддею), який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику апарату суду (судді), який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника суду.

ХІV. Прикінцеві положення 

 1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил вирішуються головою суду, керівником апарату суду.